Bokbål med oanade konsekvenser

Nedläggningen av Medicinska Högskolans Bibliotek på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg påminner om bokbål under 1930-talets Tyskland. Trots detta väcker denna förstörelse av Intellektuell Kapital (IK) och Struktur Kapital ingen större uppmärksamhet i Sverige. I varje fall inte utanför Göteborg.

Inte nog med det! Följdeffekten får gigantiska proportioner, som inte går att värdera. Varken i IK eller i pengar. I slutändan är det sjuk- och friskvården, som drabbas. Har de ansvariga räknat ut de framtida konsekvenserna av att studenter, doktorander, forskare, olika specialister inom medicin, professorer, farmaceuter, sjuksköterskor m.fl. inte har lättillgängligt tillgång till medicinska fackböcker, medicinska tidskrifter, filmer och videoband? Att de inte kan låna dem eller läsa/se dem på platsen?

Låt mig ta en lärorik metafor! 1900-talets kanske mest aktade vetenskapsman Albert Einstein fick följande frågor vid ett symposium:

- Hur kunde Ni se längre än alla andra, Mr Einstein? Hur kunde Ni se in i framtiden?

Och Enstein svarade som Isac Newton på 1700-talet:

- Om jag kunde se längre än andra så var det därför att jag stod på jättars skuldror.

De främsta bland jättarna var givetvis Copernicus, Galilei, Kepler och Newton själv. Einstein kunde naturligtvis ha svarat att mina teorier reviderade gårdagens föråldrade tankar, men det gjorde han inte. Han visste nämligen bättre. Han visste att Kepler blev hänförd när han läste Copernicus. Liksom Galilei när han läste Keplers teori om jordens rörelse kring solen. Vilket till slut skulle leda fram till lagarna för planeternas rörelser och skapa den matematiska grundvalen för Newtons universum. Och Einstein utgick sin tur från Newton.

Slutsats

Medicinska Högskolans Bibliotek på Sahlgrenska representerar tusentals (!!) betydelsefulla skuldror och många av dem tillhör jättarna inom medicin.

Fackbibliotek är samlade skuldror. Nödvändiga som utsiktspost både bakåt och framåt i tiden. Oumbärliga för examensarbete, avhandling, undervisningsmaterial, föredrag, forskningsrapporter etc. Ja, fungerar de som ”räddningsplanka” när man måste ställa diagnos i ett komplicerat fall.

Nedläggning av fackbibliotek aktualiserar även andra frågor: Hur värderas Intellektuellt Kapital när det förökar sig genom delning? När fortsatt forskning ger nytt resultat? Eller när en patient blir botad genom en publicerad avhandling i en aktuell medicinsk tidskrift? Vem och vilka ska finansiera ett fackbibliotek? Ska man betrakta ett fackbibliotek som en kostnad eller som framtida investering?

Onekligen frågor för ett seminarium, som forskar i Intellektuella Kapitalet (IK) och dess följdeffekter! Läs här vår tidigare artikel i serien om IK = Intellektuella Kapitalet.

Jag hälsar Dig välkommen att här fortsätta diskussionen om det Intellektuella Kapitalets omvärdering.

Imi Markos
Chefredaktör Kreaprenör®

P.S. Det finns en del nedläggningshotade allmänna bibliotek som kommer i skymundan när man försvarar fackbibliotekens existensberättigande. Och det är biblioteken, som värnar om SKÖNLITTERATUREN - den farliga som var kärnveden för bokbålen i Rredje Riket.

Motivationsenergi, intellektuell stimulans, humor, fantasins läkande potential - allt detta talar till och frigör individen i hennes situation. Vilken investering i hälsa!!!