Helhetsparadigmet och hälsovården
- Landstingets initiativ lovar gott

Föredrag av professor emeritus Jens Jerndal hållet i Riksdagshuset den 16 maj 2006 på inbjudan av NIKA - Nämnden för integrativ, komplementär och alternativ medicin   ©J. Jerndal - 2006

- Jag bor visserligen av olika skäl numera i utlandet och betraktar mig som världsmedborgare, men jag är i alla fall svensk och stolt över det, och vill alltid förbli svensk var jag än befinner mig.

När jag 1996, dvs. för tio år sedan, skrev min bok VAKNA SVERIGE – FRAMTIDEN ÄR HÄR trodde jag fullt och fast på Sveriges förmåga att med teknisk briljans, helhetssyn, sann medmänsklighet och sunt förnuft göra en internationell pionjärinsats mot ett insiktsfullt och ansvarsfullt anammande av det nya helhetsparadigmet till nytta för hela mänskligheten.

Tyvärr blev jag besviken. Jag försökte intressera tidningar och andra media att ta upp paradigmskiftesproblematiken, men möttes av en monumental brist på intresse – jag tror inte ens man förstod vad jag talade om. Min bok tegs ihjäl av samtliga media. Bara i ett par små holistiska eller alternativmedicinska tidskrifter blev den överhuvudtaget uppmärksammad, och då visserligen mycket positivt.

Tydligen var jag för tidigt ute. Kanske är tiden nu mer mogen för att acceptera den vidgade dimension av verkligheten som det nya paradigmet påtvingar oss, och som alltmer präglar vår dagliga tillvaro, antingen vi vill eller ej.


Den moderna vetenskapen

Den moderna vetenskapen, som jag kallar en av våra allra heligaste kor, har i vårt samhälle tillskansat sig monopol på sanningen, men det är en stympad och omänsklig sanning den försöker påtvinga oss. Detta gäller inte minst den institutionella s.k. ortodoxa medicinen, som lyckats med konststycket att avskaffa mer än hälften av människan – och därtill den klart viktigaste hälften – nämligen både den dimension eller nivå som har med energi och information att göra, och därtill allt som uttrycks genom högra hjärnhalvan. Och dit hör sådant som känslor, tankar, intuition, skönhetsupplevelser, lyckokänsla, kärlek, etiska värderingar, och resonans mellan människor.

Den har vidare lyckats få oss att acceptera att vanligt folk, dvs. konsumenterna av hälsovård, omöjligt kan förstå något av medicinens komplicerade vetenskap och därför inte kan ha något att säga till om och därför heller inte behöver tillfrågas om vad de tycker. Och detta gäller även politiker och styresmän, som är valda eller tillsatta för att tillvarata vanligt folks intressen. Man låter därför alla hälsovårdsfrågor avgöras av de professionella utövarna utan att de som drabbas av sådana beslut får komma till tals. Problemet är att de professionella utövarna helt styrs av en falsk och föråldrad vetenskap, iscensatt och promoverad av läkemedelsindustrin, som enbart är intresserad av att tjäna så mycket pengar som möjligt, något den bara kan göra, så länge folk är sjuka.


Det nya paradigmet

Det nya paradigmet har insett att den synliga mätbara fysiska världen framskapas av osynlig energi och immateriell information. Denna information som bestämmer både material, form och funktion hos allting vi upplever som fysisk verklighet, är i själva verket ett slags programvara, och kan också kallas för dess själ.

Det är viktigt att förstå att ett paradigmskifte äger aldrig rum plötsligt, utan är en gradvis process som äger rum över flera decennier och flera generationer, eller som i fallet med det här diskuterade superparadigmet, över flera sekler.

Vi måste också inse att ett nytt paradigm inte accepteras och börjar tillämpas av alla samtidigt. Några pionjärer omfattar alltid ett nytt paradigm långt innan det blir allmänt accepterat av det förhärskande etablissemanget. Men, som Victor Hugo sade, inte ens alla världens arméer kan  stoppa en idé vars tid har kommit. Och detsamma gäller i än högre grad ett paradigmskifte.

Det är också viktigt att förstå, att ett nytt paradigm inte bara ersätter ett gammalt. Det nya paradigmet omfattar allt som ingår i det gamla, men det bryter igenom dettas gränser och gör oss medvetna om en helt ny dimension, som gör det möjligt för oss att se allt det gamla i nytt ljus och i ett större sammanhang, med ny och fördjupad förståelse.


Det gamla paradigmet

Det gamla paradigmet kännetecknas av primitivt överlevnads- och separationstänkande. Det poängterar konkurrens om knappa resurser, och krig mot allt som kan hota inte bara överlevnad utan även behovstillfreds-ställelse och makt. Det nya paradigmet ser tvärtom helheten, och inser att alla gynnas av fredligt samarbete och av att alla delar med sig, i stället för att döda varandra och förstöra  andras tillgångar, vilket minskar både resurser och livskvalitet för alla berörda parter. Principen är att helheten är mycket mer än summan av delarna, och att med kreativitet, solidaritet och sunt förnuft, finns det mer än nog för att tillfredsställa allas behov och dessutom förbättra livskvaliteten för alla parter.

Det gamla paradigmets medicin fungerar som ett angreppskrig. Man ser sjukdom som en invasion av en fiende, som det gäller att finna och döda. Tyvärr innebär denna metod mycket av s.k. "collateral damage" - en krigsterm som syftar på alla de oskyldiga civila som dödas och skadas av t.ex. en bombattack mot ett taktiskt militärt mål. Collateral damage i det pågående kriget i Irak uppgår enligt somliga beräkningar till över hundratusen civila, mest kvinnor och barn, plus oräkneliga generationers mutationer, missbildade barn osv. på grund av den massivt använda nukleära ammunitionen med s.k. depleted uranium.

I medicinen innebär denna princip inte sällan att behandlingen lyckades såtillvida att inkräktaren utrotades, men att patienten dessvärre avled. Detta gäller framförallt vid aggressiv cancerbehandling enligt konventionell s.k. ortodox behandling.


Holistisk medicin

Holistisk medicin har ett annat synsätt. Här inser man att det bästa försvaret är patientens eget immunförsvar, och man inriktar därför behandlingen på att förstärka detta, så att organismen själv kan övervinna sjukdomsorsaken och återvinna sin hälsa på naturlig väg. Samtidigt går man djupare än konventionell medicin däri att man söker och undanröjer den djupaste orsaken till att immunförsvaret fallerar. Konventionell medicin är för det mesta okunnig om den djupaste orsaken - ofta därför att orsaken faller utanför dess etablerade materialistiska reduktionistiska paradigm - och är f.ö. inte ens intresserad av att finna orsaken så länge den kan lönsamt behandla symptomen med farmaka eller kirurgi.


Helhetssyn

I min bok VAKNA SVERIGE - FRAMTIDEN ÄR HÄR diskuterar jag  inte bara medicin och hälsovård, utan även ekonomi och politik, undervisning, andlighet, media, arbetsmarknaden, jämlikhet och levnadsstandard, narkotikaproblemet, energi, och hur framtiden ser ut att arta sig, allt utifrån det nya paradigmets övergripande helhetssyn.

När saker och ting inte fungerar tillfredsställande, består lösningen ofta i att anlägga ett helhetsperspektiv. Just helhetssynen är ett av de främsta kännetecknen på det nya paradigm som med hisnande acceleration nu håller på att förändra vår värld på ett sätt som våra föräldrar för bara några decennier sedan aldrig hade kunna föreställa sig ens i sin vildaste fantasi.

Einstein lär ha sagt att inget problem kan lösas på samma nivå som det uppstod på. Orsaken är att problem oftast uppstår på grund av bristande kunskap eller insikter om hur det man arbetar med är beroende av faktorer man inte tagit med i beräkningen. Ofta uppstår då oförutsedda konsekvenser. Lösningen består i att skaffa sig större överblick och vidgat medvetande; att se problemställningen i ett större sammanhang och i ett längre tidsperspektiv. Vi kan illustrera detta genom en labyrint. Låt oss föreställa oss att någon gått vilse i labyrinten och inte hittar ut. Den som då kan titta ut på labyrinten från ett fönster några våningar upp, får överblick över labyrinten och kan guida den som befinner sig i labyrinten om hur han eller hon skall finna vägen ut.

Vi kan också bara tänka på hur vår planet uppfattades av våra förfäder för bara sexhundra år sedan: en helt oöverskådlig platt jord, där segelfartyg och hästar var de snabbaste transportmedlen, och om man nådde världens ände, så kunde man trilla över kanten ut i intet, om man inte var försiktig.  Och jämför sedan med hur vi ser vårt lilla jordklot idag, i globaliseringens, rymdfärdernas, radioteleskopens, satelliternas och Internets tidevarv.


Framtiden är här

Det är en halsbrytande utveckling som sker runt omkring oss på alla områden, och den tycks hela tiden accelerera. Det är då inte att förundra sig över att vi stackars människor har svårt att hänga med i denna hisnande färd in i framtiden, som inte har tålamod att vänta på oss. Jag hörde en gång berättas från en expedition i Afrika för över hundra år sedan en episod som jag ofta tänker på.  I brist på fordon och vägar hade de vita forskningsresandena en armé av infödda svarta bärare som bar deras tält, vapen, proviant etc.  De vita männen hade bråttom, och avstånden var enorma, så de pressade på för att komma så långt som möjligt på så kort tid som möjligt. Men så en dag satte sig alla de svarta bärarna på marken och vägrade att fortsätta. Man frågade ledaren varför bärarna inte ville fortsätta, och fick svaret att de hade färdats så snabbt och långt att deras själar inte hunnit med, och att de nu måste vänta på att själarna hann ikapp kropparna. Kanske något att tänka på för utbrända svenskar?

Men, framtiden är här, och den väntar inte, så om vi vill hänga med i utvecklingen och undvika fatala misstag,  så blir vi tvungna att lära oss att se med nya ögon, att bli varse helheten och de osynliga sambanden, att skaffa oss en holistisk överblick, för att orientera oss, se vart vi är på väg, och kunna styra vår färd i önskad riktning.

Vår tekniska kunskap ger oss ju sedan länge förmågan att utplåna allt liv på vår jord, och kanske till och med spränga hela planeten i småbitar. Men vår andliga och etiska mognad har dessvärre inte hållit takt med våra tekniska kunskaper, och vår värld regeras för närvarande till skrämmande stor del av djupt okunniga, korrupta, kortsynta, maktgalna och paranoida politiker, som sätter hela mänsklighetens och planetens fortbestånd i fara. I det avseendet har tyvärr demokratins ideal kommit på skam. I demokratins namn har befolkningen i många länder blivit grundlurad att ge makten åt sådana som definitivt inte värnar om sina väljares, sitt folks eller mänsklighetens bästa, för att uttrycka det milt.

Kännetecknande för det stora paradigmskifte vi just befinner oss i, är bl.a. övergång från betoning av materiens enskilda detaljer, komponenter, materiella byggstenar, till betoning av helhet, organisation,  system, och syfte eller avsikt. Det nu föråldrade paradigm som alltjämt dominerar vår vetenskap, vår kultur, vår medicin, erkänner egentligen bara det materiella, det mätbara, som verkligt, och försöker förklara allting utifrån analys av den fysiska materiens minsta beståndsdelar.

Man hävdar att Universum, mänskligheten, medvetenhet, intellekt, känslor, själsliv, har tillkommit som biprodukter av en slumpvis utveckling av elementära partiklar från den s.k. Big Bang för ett antal miljarder år sedan. Detta är ungeför detsamma som att tro att Shakespeare´s samlade verk, eller Bibeln, eller Svensk Uppslagsbok, tillkommmit genom en explosion i ett tryckeri. Uttryckt på ett annat sätt: Man tror att det är den livlösa vagnen som skjuter hästen framåt, och vägrar blankt acceptera att det faktiskt är den levande hästen som drar vagnen efter sig.


Vakna Sverige

Som alltid under ett paradigmskifte är det trögt med accepterandet av de nya idéerna och det nya synsättet. Så var det under det förra stora paradigm-skiftet på 1500-talet, då nya instrument, främst teleskopet och mikroskopet, möjliggjorde helt nya kunskaper om världsalltets upp-byggnad och beståndsdelar. Typiskt nog vägrade den katolska kyrkan att acceptera den nya kunskapen och dömde bl.a. Giordano Bruno till döden för kätteri. När kardinalerna i Rom inbjöds att själva titta i ett teleskop för att övertyga sig om vad astronomerna funnit, tackade de nej. Först helt nyligen erkände Vatikanen officiellt att den hade haft fel för 500 år sedan.

Människan tycks inte ha blivit mycket visare sedan 1500-talet, och de som idag bevakar det gamla paradigmets revir stretar emot lika mycket som den katolska kyrkan gjorde då.

Trots att det nya paradigmets vetenskapliga landvinningar hittills stött på intensivt motstånd från alla dem som ser sin position och sina inkomster hotade av förändringens vindar, är det ingen tvekan om att det nya paradigmet sakta men säkert kommer att triumfera och ge oss allmän tillgång till en långt bättre medicinsk vetenskap än den vi har tillgång till nu. Denna vetenskap är långt utvecklad och är tillgänglig redan nu för dem som är medveten om den, och som har kontakt med dess utövare, men då på egen bekostnad och utanför det statliga hälsovårdssystemet.

Det nya paradigmets vetenskap har måst utvecklas utan offentligt stöd, och tillåts fortfarande inte göra intrång i den väl förskansade officiella medicinens högborg, som helt domineras och styrs av de mäktiga och resursrika multinationella läkemedelsföretagens vinstintressen, något som varken läkare eller patienter tycks ha klart för sig.

Det nya paradigmet kännetecknas även av insikten om att allt vi kan se och uppleva direkt med våra sinnen är beroende, betingat, och förorsakat av en osynliga dimension i tillvaron, som inte är direkt tillgänglig för våra sinnen, och som till stor del inte är mätbar. Denna osynliga dimension består av energi, särskilt elektricitet och magnetism, och av information, som är kopplad till medvetenhet, tankar, känslor, idéer, ideologier, och avsikter och den förbinder allt synligt med vartannat.

Det finns en lång rad kroniska sjukdomar och åkommor som betraktas som obotliga av konventionell medicin, eftersom deras orsaker alltjämt är okända, och inga läkemedel kan vända sjukdomsprocessen. Detta tillstånd grundar sig i fördomar som gör att konventionell medicin vägrar leta efter orsakerna till sjukdomarna där de oftast finns, nämligen i den osynliga delen av verkligheten. Jag kommer osökt att tänka på den kända Sufi-anekdoten om en man som förlorat sin nyckel.

När en vän till honom kom förbi, fann han mannen förtvivlat sökande under gatlyktan framför sitt hus. Vännen frågade då vad han sökte. "Nyckeln till mitt hus", svarade mannen. "Men vet Du var Du förlorade den?" frågade vännen. "Jadå", blev svaret, "jag tappade den i den mörka gränden på baksidan av huset." - "Men varför letar Du då efter den här?", frågade vännen. "Jo, för här är mera ljus, så jag kan se bättre att leta", blev svaret.


Konventionell contra Energi-medicin

Det är med konventionell medicin som med mannen i anekdoten: Den letar efter orsakerna till sjukdomar där de känner sig hemma och ser vad de gör, men inte där orsakerna finns. Följaktligen har femtio år eller mer av cancerforskning för svindlande miljardbelopp knappast givit något positivt resultat alls.

Att samtidigt tiotals verkligt effektiva botemedel mot cancer som uppfunnits under 1900-talet av alternativa forskare snabbt förbjudits och straffbelagts, ger en vink om hur angeläget etablissemanget i själva verket varit om att "vinna kriget mot cancer", som det brukar heta.  Sanningen är att alla dessa amerikanska krig: mot cancer, mot narkotika, och mot AIDS, ingenting annat är än monumentala politiska ployar, kopplade till medvetet profitmotiverat bedrägeri.

Konventionell medicin vägrar envist att leta där orsakerna verkligen finns, eftersom de strikt följer en föråldrad doktrin som säger att orsakerna omöjligt kan finnas där. Och vi skall naturligtvis inte glömma att ett billigt och effektivt botemedel mot cancer skulle vara ett dråpslag mot den oerhört lönsamma industri, som över hela västvärlden sedan länge har lagstadgat monopol på behandling av cancer, och som varje år spenderar miljardbelopp på politisk lobbying i Washington för att bevara sitt privilegium. Detta oförtjänta privilegium, som ger läkemedels-industrin enorma vinster, betalas med skattemedel och patienternas liv.

Jag har skrivit en redogörelse på engelska för min syn på cancer, med titeln UNDERSTANDING CANCER, som kan läsas och tas ner från min websida. Där finns också en artikel om AIDS och HIV med livsviktig information som undanhålls allmänheten av media och det medicinska etablissemanget.

När vi kommer till den del av den osynliga dimensionen som handlar om information i stället för energi, blir det strax lite mer komplicerat. För det gamla paradigmet, varigenom den härskande medicinska vetenskapen definieras, existerar varken information eller medvetande eller menings-full avsikt, eftersom inget av detta kan mätas eller ses i mikroskopet. Men sanningen är att varje biologisk organism har sin egen interna information, som den måste svartsjukt bevaka och bevara, ty om denna information - som kan liknas vid ett dataprogram med instruktioner för uppbyggnad och drift - blir störd eller förändrad, ja då kan organismens funktionsduglighet, och till och med dess överlevnad, råka i fara. Detta sker typiskt genom strålning, t.ex. radioaktivitet – bl.a. från den ammuni-tion med uranium som USA och Storbritannien sprider massivt där de för krig: i Irak, Afghanistan, det forna Jugoslavien osv – något som orsakar cancer och grava genetiska missbildningar genom mutationer.

Å andra sidan finns också källor till positiv biologisk information. Traditionen att "dricka brunn" ur helande källor är grundad på en realitet och är alltså inte skrock och vidskepelse, och det handlar inte bara om mineralsalter.


Fascinerande energieffekt

Detta leder mig till den synnerligen intressanta forskning som professor Bernard Grad genomförde för några decennier sedan vid McGill-universitetet i Montreal, Canada. Jag träffade honom personligen i hans hem i Montreal for tolv år sedan.

Det ursprungliga motivet för hans undersökning var att ta reda på om s.k. psychic healing, eller handpåläggning, medförde någon påvisbar effekt på patienter som fick sådan behandling.

Professor Grad insåg att detta skulle bli mycket svårt att bevisa, av det enkla skälet att antalet patienter som kunde ingå i en sådan undersökning var relativt litet, och att de individuella skillnaderna mellan de olika patienterna och deras respektive hälsotillstånd var alltför stora för att kunna producera statistiskt acceptabla och signifikativa resultat. Han funderade på hur han skulle kunna lösa det problemet och fick en genial idé: I stället för människor beslöt han använda växter.

Det här är vad han gjorde: Han tog 100 plantskott som planterats exakt samtidigt och som vid experimentets början uppvisade samma höjd och allmänna egenskaper. Han tillfogade dem därpå ett slags trauma eller hälsostress genom att ge dem saltvatten, som de alltså inte mår bra av, och som de i längden skulle dö av. Sedan delade han upp dem i två likadana grupper med 50 växter i var.

De två grupperna hölls isär men förblev i samma rum med exakt samma miljöbetingelser. Den ena av grupperna vattnades med vanligt vatten som behandlats av en välkänd healer-handpåläggare genom att helt enkelt hålla vattenflaskan mellan händerna i en halvtimmes tid. Den andra gruppen - kontrollgruppen - gavs samma vatten men utan att det varit i kontakt med någon healer.

Efter en viss tid utvärderades de två växtgrupperna med avseende på dels höjd och dels mängden klorofyll i bladen. Resultatet var sensationellt: Gruppen som vattnats med healer-behandlat vatten hade vuxit sig dubbelt så hög som kontrollgruppen, och klorofyll-innehållet i dess blad var mycket större än kontrollgruppens. Även om det naturligtvis fanns individuella skillnader mellan olika enskilda plantor i båda grupperna, så var skillnaderna mellan grupperna både konsekvent genomgående och häpnadsväckande stora.

Professor Grads nästa experiment bestod i att ersätta handpåläggaren med ett starkt magnetfält, dvs. en ny grupp växter fick vatten som passerat genom magnetfältet, medan kontrollgruppen fick samma vatten som dock inte gått genom något magnetfält eller behandlats på något annat sätt. Resultatet var mycket likartat: De växter som behandlats med magnetiserat vatten växte snabbare och högre, och producerade mer klorofyll än kontrollgruppen som fått obehandlat vatten.

Det viktiga som påvisas av denna forskning är att vattnet påverkades och förändrades av både handpåläggarens energi och av magnetfältet och - vilket är ännu betydelsefullare i det här sammanhanget - att vattnet hade förmågan att förmedla denna energi till växterna, som kunde tillgodogöra sig den och som reagerade på den på ett fysiskt mycket påtagligt och synligt sätt.


Människans elektromagnetiska dimension

Eftersom elektromagnetisk energi definitionsmässigt består av fältaktivitet med vissa strålningsegenskaper - frekvens, våglängd och amplitud - kan vi lugnt dra slutsatsen att likvida vattenkristaller, liksom fasta kristaller av olika slag, inte bara har minne utan även förmåga att återutsända eller förmedla specifika frekvenser av elektro-magnetisk energi, dvs. inte bara energin som sådan, utan även frekvenskodad information som så att säga "rider på" och förmedlas av energin. Detta är för övrigt hur homeopatin verkar.

Likaså  betyder detta att energifälten hos cellerna i levande varelser har förmågan att genom resonans selektivt plocka upp specifika frekvenser från vattenmolekylerna, som dessa absorberat och återutsänder.

Så vad är det som är så mystiskt eller vidskepligt eller ovetenskapligt med elektromagnetiska frekvenser, eller med kristallernas egenskaper? Dessa är ju grundvalen för all datorvetenskap, liksom för bandinspel-ningsteknik, och likaså för den första radiomottagaren, den s.k. kristallmottagaren.

Varför är det så svårt att erkänna att människor, precis som alla andra livsformer, har en osynlig elektronisk dimension utöver den synliga kroppen. Det saknas idag inte sofistikerade instrument som kan bevisa detta faktum för var och en som är modig nog att hålla ögonen öppna. Och allt detta stämmer perfekt överens med urgamla iakttagelser och traditionell visdom från många gamla kulturer. Så har detta t.ex. utförligt kommit till uttryck i både Traditionell Kinesisk Medicin och i den indiska Ayurveda-medicinen.

Den traditionella kinesiska medicinen omfattar inte bara akupunktur och moxa (dvs. värmebehandling av akupunkturpunkter), utan även en omfattande örtmedicinsk vetenskap. Den tar därutöver i beaktande många faktorer som västerländsk medicin nästan helt ignorerar, som miljö, säsongs- och dygnsrytmer, och den är mycket mer holistisk i sitt synsätt och sitt sätt att arbeta. Därför kan den inte bara bota många sjukdomar, som västerländsk medicin står hjälplös inför, utan kan även ge effektiv förebyggande behandling, något västerländsk medicin i praktiken så gott som aldrig befattar sig med.

Framtidens medicin - som i allt väsentligt redan existerar men inte släpps in i det ortodoxa lägret - grundar sig på människans elektromagnetiska dimension, som intimt sammanhänger med våra tankar och känslor, och som påverkas av många olika slags faktorer, däribland inte minst av vad vi äter och dricker.


Akupunktur

En av mina medicinska hjältar är den framlidne tyske läkaren Reinhold Voll, vars arbete under nästan 50 år lagt den vetenskapliga grunden för en viktig del av vad jag ser som framtidens medicin. Resultatet av hans arbete blev 18 böcker och en helt ny teknik för diagnostik och behandling, som inte bara inbegrep den klassiska akupunkturen utan väsentligt utvidgade dess omfattning och möjligheter. Trots att han varit i Stockholm och givit demonstrationer, trots att han blivit föreslagen till nobelpriset i medicin - om än inte på de auktoriserade vägarna - trots att hans teknik och kunskaper under flera decennier ofta omskrivits i den utmärkta och seriösa amerikanska facktidskriften American Journal of Acupuncture, och trots att så lång tid förflutit sedan hans rön publicerades, så har man i Sverige hittills envist vägrat låtsas om hans forskning.

I min bok "VAKNA SVERIGE - Framtiden är här" har jag återgivit en lång korrespondens jag förde med tre statsministrar, två socialministrar, en arbetsminister samt Socialstyrelsen om den svenska sjuk- och hälso-vården. Korrespondensen varade i fem år och visar med skrämmande tydlighet vilken attityd de svenska myndigheterna då intog till den holistiska medicinens möjligheter, något som både den hjälpsökande allmänheten och statsekonomin blivit lidande på.

Akupunkturen arbetar med kroppens osynliga elektriska energisystem som bl.a. försörjer alla körtlar och organ med energi. Energin cirkulerar genom ett antal s.k. meridianer, och akupunkturen har identifierat ett stort antal punkter utefter dessa meridianer, där man kan sticka in nålar och få en bestämd effekt på hela systemet.

Med nya elektroniska instrument har man kunnat bekräftat att de klassiska akupunkturpunkterna verkligen finns och uppvisar specifika elektriska egenskaper som huden runtomkring saknar.

I detta sammanhang är det intressant att kunna konstatera, att akupunkturbehandling av vissa punkter kan ändra blodets kemiska sammansättning, något som kan enkelt fastställas genom blodprov.

Om det uppstår en blockering eller obalans i meridiansystemet så påverkar detta berörda organ som därigenom kan få antingen för litet eller för mycket energi. Om ett organ får för litet energi så kan det inte fungera tillfredsställande, ungefär som en glödlampa gjord för 220 volt som bara får 110 volt. Den glöder bara svagt och ger inte tillräckligt med ljus. Om tvärtom en glödlampa gjord för 110 volt får 220 volt, så brinner den med ett intensivt ljus under mycket kort tid och bränns snabbt ut. Det är alltså viktigt att körtlar, organ och andra kroppsdelar får rätt styrka och mängd av energi, för att de skall fungera väl och förbli friska.


Själ och kropp

Nu är det så att körtlarna fungerar som avdelningschefer som styr och ställer i kroppen. De skickar ut order till de olika organen via hormoner eller s.k. peptider i egenskap av kemiska budbärare, eller via elektro-magnetiska impulser. Och dessa order omsätts genom fysiologiska processer till synliga fysiska resultat i form av nybildning eller elimination av celler i kroppen.

Vad som är viktigt att förstå är att vissa överordnade körtlar, i synnerhet tallkottskörteln och hypofysen, är mottagliga för, och kommunicerar via, elektomagnetiska impulser, och de påverkas också direkt av tankar och känslor, något vi alla har personlig erfarenhet av. Det kan vara en lustfylld tanke, eller en skräckinjagande tanke, som orsakar en mycket påtaglig omedelbar fysisk reaktion i kroppen. Detta betyder att tankar och känslor faktiskt står över den fysiska organismen i hierarkin, och att de högsta besluten så att säga tas på den nivån, som omfattar hela den elektromagnetiska dimensionen.

Detta är orsaken till att de kemiska läkemedel och den kirurgi som är de enda metoder skolmedicinen accepterar och använder, i många fall har otillfredsställande resultat. Och detta är orsaken till att vissa sjukdomar bara kan behandlas framgångsrikt på den elektro-magnetiska, mentala och emotionella nivån, som skolmedicinen alltjämt envist vägrar att befatta sig med.
 
Dr. Voll skapade en elektronisk krets mellan patienten och en av honom uppfunnen elektronisk apparat, som avläser patientens energistatus. Om problemet låg i en blockering i en akupunkturmeridian, så blev det avlästa värdet genast normalt, så snart blockeringen hävdes, t.ex. genom en akupunkturnål, eller genom elektronisk behandling av den rätta akupunkturpunkten.

Men i vissa fall kunde han uppnå samma resultat - dvs. normalisering av onormala energivärden - genom att införa ett homeopatiskt medel i kretsen, eller genom att införa en viss ört, eller en viss typ av kristall. På så vis skapade han ett integrerat bioresonanssystem som kombinerade akupunktur, homeopati, och örtmedicin.

Genom att pröva sig fram till vad som återställde det normala energivärdet, kunde han avgöra vilket det bästa botemedlet var i varje enskilt fall. Och särskilt värdefullt är det att direkt och omedelbart genom apparaturen kunna konstatera om behandlingen fått avsedd effekt. Något liknande förfogar ju inte skolmedicinen över, vare sig när det gäller att testa fram det för den enskilda patienten bästa botemedlet, eller att testa om behandlingen fått avsedd effekt.

En annan oerhört viktig, och vanligen underskattad egenskap hos akupunkturen är att den lämpar sig särskilt väl för preventiv behandling. I synnerhet i Volls och hans efterföljares utvidgade elektroniska version av akupunkturbehandling, som jag ser som roten till framtidens holistiska bioresonansterapi, är det lätt att genom regelbundna kontroller upptäcka obalanser i meridiansystemet innan de lett till några funktionsrubbningar eller sjukdomssymptom.

Om dessa obalanser åtgärdas på ett tillräckligt tidigt stadium, så behöver personen i fråga aldrig bli sjuk. Man stämmer så att säga i bäcken och kan på så vis bibehålla god hälsa, om den negativa påverkan på energisystemet upptäcks och korrigeras i tid. Så praktiserades ursprungligen medicin i Kina, där akupunktören uppbar ett slags fast lön för att se till  att patienten höll sig frisk. Om patienten blev sjuk så hade läkaren inte gjort sitt jobb, och betalningen drogs in till dess att patienten blivit frisk. Hos oss är det ju tvärtom: Läkarna och framförallt läkemedels-fabrikanterna tjänar bara pengar när folk är sjuka. Så det är ju egentligen i deras ekonomiska intresse att folk skall vara så sjuka som möjligt, och inte alls att bota dem så snabbt och effektivt som möjligt.


Acceptera helhetsparadigmet

Det är nu hög tid att vi av våra myndigheter, politiker och läkare begär att de slutar låta sig duperas av läkemedelsindustrins falska och föråldrade vetenskap, och fördomsfritt prioriterar folkhälsan och statsekonomin högre än läkemedelsindustrins omoraliska vinster. Ett sådant beslut kommer inte att tas av det medicinska etablissemanget, utan härför krävs ett självständigt och modigt politiskt beslut i hela folkets intresse.

Glädjande nog har Stockholms läns landsting nyligen beslutat pröva samverkan mellan läkarkåren och utövare av s.k. komplementär medicin.

Till detta har ordföranden i Stockholms Läkarförbund Thomas Flodin uttalat sig i en artikel, som visar hur hårt indoktrinerad läkarkåren är - från första dagen på medicinska falulteten - mot varje form av alternativ, naturlig eller holistisk medicin. Men hans artikel visar även att han är djupt okunnig om vad de s.k. komplementära terapierna innebär, hur de verkar, och vilket resultat de kan åstadkomma - och det värsta är att han klart säger ifrån att han inte vill veta.

Han påtalar diverse brister i de alternativa terapeuternas arbetssätt, som om de vore omöjliga att korrigera, i stället för att föreslå lämpliga åtgärder för att råda bot på dem.

Flodin uttalar sig tvärsäkert med direkt osanna uppgifter, t.ex. om homeopatin, som sägs vara "garanterat overksam" när den i själva verket i 200 år över hela världen har prövats av tusentals läkare - ja, verkligen legitimerade läkare, Dr. Flodin! - som just genom beprövad erfarenhet funnit att den ofta fungerar mycket bättre än den kemiska s.k. ortodoxa medicinen, och därtill utan skadliga biverkningar.

Dr. Flodin känner sig tydligen hotad, och reagerar därför som han gör på ett allt annat än vetenskapligt sätt. Alternativ medicin är inget hot mot läkarkåren. Tvärtom ger den  läkarna nya viktiga möjligheter att förbättra resultatet av sitt arbete till alla parters nytta och glädje. Det är läke-medelsindustrins vinster som hotas av homeopatin och annan alternativ medicin, och därför angrips denna aggressivt och urskillningslöst med falska argument. Det är läkemedelsindustrins sak - och varken patienternas eller läkarnas - som Dr. Flodin gör till sin, kanske utan att inse det. Hans attityd är en sabotagets, där vad vi behöver i stället är en öppen, ärlig och fördomsfri dialog - inte debatt - där alla parter lyssnar till varandra med respekt, tar del av varandras erfarenheter  och argument, och försöker svara på frågor och åtgärda befintliga brister i kunskap och metoder i ett gemensamt uppriktigt försök att förbättra vården och dess resultat.

Landstingets initiativ ger just denna möjlighet, förutsatt att alla parter samarbetar på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt, och att samtliga parter lyckas vidga sina perspektiv och tänka om i enlighet med det nya helhetsparadigmets krav.